Profil

Foto JUDr. Veronika Janišová

Advokátka Drietoma

Poskytujem komplexné právne služby a poradenstvo od roku 2008 pre fyzické aj právnické osoby, disponujem skúsenosťami pri riešení sporov, spisovaní zmlúv, právnom poradenstve najmä v oblasti občianskeho

práva a obchodného práva.

JUDr. Veronika Kováčiková-Janišová

narodená v roku 1979

1994- 1998/ Stredná zdravotnícka škola v Bratislave, odbor farmaceutický laborant

1999 / farmaceutická laborantka vo verejnej lekárni

2003/ farmaceutická laborantka v spoločnosti, ktorej predmetom činnosti je distribúcia liekov, zdravotníckeho materiálu, kozmetiky, diagnostík, homeopatík a doplnkového sortimentu vrátane nutričných a dietetických prípravkov

2004/ farmaceutická laborantka vo verejnej lekárni

2004/ absolventka  Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

2004-2006/ advokátsky koncipient v advokátskej a známkovej kancelárii

2006 - 2007/ advokátsky koncipient v advokátskej, patentovej a známkovej kancelárii

2007/ právnik v stavebno- montážnej firme

Po absolvovaní advokátskych skúšok pôsobí od 01.01.2008 ako advokátka, zapísaná v zozname advokátov SAK pod poradovým číslom 4686.

V rokoch 2007-2009 navštevovala na Inštitúte duševného vlastníctva špecializované dvojročné postgraduálne štúdium v štyroch moduloch: Základy práva duševného vlastníctva a autorské právo, Tvorivosť- jej manažovanie, marketing a ekonomika, Informácie v oblasti duševného vlastníctva, Priemyselné práva. Toto štúdium absolvovala záverečnými skúškami a obhajobou záverečnej práce v októbri 2009 s názvom Právna úprava reklamy liekov, ktorou autorka voľne nadviazala na predchádzajúce práce: Patentová ochrana liečiv /jej jednotlivé časti boli publikované v časopise Lekárnické listy v roku 2005/, Historický vývoj a problematika označení a ochranných známok vo farmaceutickom priemysle.

Jazykové znalosti: anglický jazyk