Aktuality

Oznamujem klientom zriadenie pracoviska v Trenčíne, na ulici Brnianska 2.

Teším sa na stretnutie.

Právne služby

Právne služby v oblasti obchodného práva, občianskeho práva a rodinného práva, správneho práva, trestného práva.

Obchodné právo

 • vypracovanie a revízia obchodných zmlúv /najmä zmluvy o dielo, kúpne zmluvy/
 • zastupovanie v konaní pred obchodným registrom, zakladanie spoločnosti s ručením obmedzeným, zmeny predmetov činností, zmena obchodného mena, sídla
 • vymáhanie pohľadávok mimosúdne, v konaní pred súdom
 • zastupovanie veriteľa v exekučnom konaní
 • zastupovanie veriteľa v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, podávanie prihlášok, zastupovanie veriteľa v incidenčnom súdnom konaní

Občianske právo

 • vypracovanie a revízia občianskoprávnych zmlúv /napr. kúpna zmluva, nájomná zmluva, darovacia zmluva, pozemkové právo/
 • rodinné právo /zastupovanie v konaní o rozvode manželstva, o úprave rodičovských práv a povinností, výživné, vzťahy medzi manželmi, zverenie dieťaťa do osobnej alebo striedavej starostlivosti/
 • vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • náhrada škody, bezdôvodné obohatenie
 • vymáhanie plnenia z poistných zmlúv
 • ochrana osobnosti
 • ochrana dobrej povesti právnických osôb
 • vymáhanie pohľadávok
 • ochrana spotrebiteľa

Správne právo

 • zastupovanie v konaniach pred správnymi orgánmi /napr. stavebným úradom, živnostenským úradom, verejnoprávnymi inštitúciami napr. sociálnou poisťovňou/

Pracovné právo

 • vypracovanie a revízia zmlúv v pracovno-právnych vzťahoch
 • vypracovanie interných predpisov
 • zastupovanie zamestnancov a zamestnávateľov pri nárokoch z pracovno-právnych vzťahov
 • spracovanie podaní a zastupovanie v súdnych sporoch

Stavebné právo

 • vypracovanie a revízia zmlúv o dielo, zabezpečenie záväzkov, reklamačné konanie, vypracovanie zápisov o odovzdaní stavby, konzultačná a poradenská činnosť v spolupráci s odborníkom z praxe, vypracovanie námietok v konaní pred stavebným úradom, zastupovanie v konaní pred súdmi, vymáhanie pohľadávok;

Právo duševného vlastníctva a zdravotnícke právo

 • právne analýzy v oblasti marketingu a reklamy liekov, konzultačná a poradenská činnosť v oblasti distribúcie liekov, k právam pacientov, poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti, verejným lekárňam,
 • právne analýzy v oblasti reklamy vo vzťahu k ďalším predmetom priemyselného vlastníctva,
 • vypracovanie rešerší obchodného mena, ochranných známok, označení pôvodu výrobkov v národných a medzinárodných registroch.
 • vypracovanie podaní a zastupovanie v správnom konaní nasledovne:
  • vypracovanie prihlášok ochranných známok, dizajnov a zastupovanie v konaní o týchto prihláškach pred ÚPV SR,
  • vypracovanie námietok, výmazov, návrhov na zrušenie a zastupovanie v týchto konaniach pred ÚPV SR,
  • podávanie žiadostí o prevod, licenciu, zápis zmeny údajov v registroch
  • výkon správy predmetov priemyselných práv klientov v tuzemsku i v zahraničí
  • právny prieskum priemyselných práv, pravidelný monitoring a budovanie strategickej pozície pre posilnenie ochrany,
 • Komplexná analýza a vypracovanie projektov, konzultačná činnosť pre:
  • brand building, rozvoj korporačnej identity, ochranu duševného vlastníctva v obchodných spoločnostiach a podnikateľov, porušovanie práv na internete, doménam, komunikačný mix
  • spracovanie podaní a zastupovanie v súdnom konaní v prípadoch porušovania práv k predmetom priemyselného vlastníctva a nekalosúťažných sporoch.